Khắc phục sự cố

Tôi không nhìn thấy cửa sổ Khóa đào tạo của tôi

Không thể mở cửa sổ Nhiệm vụ đào tạo

Nếu bạn đã nhấp vào nút Bắt đầu để mở nhiệm vụ đào tạo nhưng không thấy nhiệm vụ đó xuất hiện trong cửa sổ mới thì điều này có thể là do trình duyệt đã chặn cửa sổ bật lên.

Vui lòng cấp quyền cho cửa sổ bật lên từ KnowBe4.com để bạn có thể xem nhiệm vụ trong cửa sổ riêng tương ứng. Vui lòng tham khảo: Cách tắt trình chặn cửa sổ bật lên

Bạn có thể nhấp vào nút Bắt đầu để mở lại nhiệm vụ sau khi tắt trình chặn cửa sổ bật lên.

Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy thử trình duyệt khác. Đảm bảo bạn đang sử dụng trình duyệt đáp ứng Yêu cầu về trình duyệt của chúng tôi.

Bạn không tìm thấy nội dung mình cần?

Liên hệ bộ phận Hỗ trợ